ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นักศึกษาสาขาบัญชี ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เข้าดูงานสวนผลไม้ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง

015

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมาอาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ และ อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง   ได้นำนักศึกษาในรายวิชา การวางแผนและควบคุมกำไร เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเกษตรกร ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ในการนี้นักศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเกษตรกร ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนแล้ว เพื่อนำกลับไปเสนอแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการจัดการสวนผลไม้ให้เกิดผลกำไรสูงสุด โดยการเข้าเยี่ยมชมครังนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก นายสุพัฒน์ เคี่ยมพันธ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ และคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี.

003
005
007
010
011
016