ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรม พร้อมสอบ หลักสูตร MTCSE ให้นักศึกษา

m001

***** เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็น MikroTik Certified Trainer ได้เป็นวิทยากรในโครงการ อบรมพร้อมสอบ หลักสูตร MTCSE หรือ MikroTik Certified Security Engineer สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม และมีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ จะได้เป็น MikroTik Certified Consultant.

m002
m003
m004
m005
m006
m007