ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง นำเสนองานวิจัย ณ เมืองโบโกร์ อินโดนีเซีย

2358 3

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติเป็น Invited Speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Statistics and Analytics 2019 : Learning from data to drive improvement จัดโดย Department of Statistics, IPB University ณ เมืองโบโกร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมด้วย นางสาวปานทิพย์ ธราภรณ์ นางสาวณัฐกมล กลิ่นหอม นางสาวจิรพร เทพศิริ นางสาวธิญาภา สังข์ทองกูล และนางสาวอาริสรา หมัดเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ Farmers' Need for Para Rubber Crop Insurance in Thailand's Trang Province และหัวข้อ Farmers' Need for Rice Crop Insurance in Nakaosia Subdistrict in Thailand's Trang Province: An Investigation โดยได้รับการสนับสนุนที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก จากคณะผู้จัดฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้.

2358 4
2358 5
2358 1
2358 6
61255
2358 2