ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ร่วมงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด”

64062

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” ณ บริเวณสถานีรถไฟห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 จัดโดยชมรมรักษ์เมืองเก่าห้วยยอดโดยการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำการแสดงชุด “อันดามันหรรษา” ซึ่งเป็นการแสดงที่สรรค์สร้างจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากผลงานวิจัยเชิงท้องถิ่นซึ่งได้ศึกษาในพื้นที่อำเภอห้วยยอด ผลงานสร้างสรรค์โดย อาจารย์ ดร.จุติกา โกศลเหมมณี อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี และอาจารย์ทิลฎา คงพัฒน์ คณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และวิทยากรดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศุภศักดิ์ ศรีหมาน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ท่านชาญเวทย์ โภคาวัฒนา ประธานชมรมรักษ์เมืองเก่าห้วยยอดและผู้ชมที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจในชุดการแสดงเป็นจำนวนมาก.

64063
64146
120062
120145
120146