ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตร บธ.บ.การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 256168591501 2416991421754936 7943805961167175680 n

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารและประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  และ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์  อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ที่เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป.

68359598 486368885274114 3998351481534152704 n
68500687 2224703360960418 2472879308171902976 n
68536803 2397970726960738 7916759319448649728 n
68938007 474298293403450 2504527758239989760 n
68996570 746862679080344 5842958837593669632 n
69234026 413139442667809 1355516662442360832 n 
69366523 381477312513419 641176237187792896 n