ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน ม.อ.ตรัง เข้ารับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่

005

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะทำงาน ได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ ของสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่จะใช้เหมือนกันทั้ง 5 วิทยาเขต ให้บุคลากรวิทยาเขตตรังได้รับทราบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ความสนใจและเข้ารับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก. 

001
002
003
004
006
007
008
009