ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ. ตรัง จัดพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

005

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 เชิดชูครู “น้อมกราบก้มพนมกร บูชาครู” พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาจากทุกระดับชั้น  เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในพิธีได้มีการอ่านบทกลอนที่ชนะการประกวดในหัวข้อ “น้อมกราบก้มพนมกร บูชาครู” จากผลงานของ นายปฐพี บุญคุ้มกัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ การมอบพานไหว้ครูให้แก่ตัวแทนครู  โดยเริ่มจากสภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา นักศึกษารุ่นปัจฉิมศิษย์ ตติยศิษย์ ทุติยศิษย์ ปฐมศิษย์ การมอบดอกไม้ให้ครูจากตัวแทนนักศึกษามุสลิมและคริสต์ เพื่อแสดงมุทิตาจิต

นอกจากนั้น รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป  จำนวน 91 คน และการประกวดพานไหว้ครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ โดยให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีเป็นผู้ร่วมตัดสิน โดยผลปรากฏว่าผลงานประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ ชั้นปีที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 2

ส่วนผลงานประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1.

001
002
003
004
006
007
008
009
010