ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตร รป.บ.การจัดการรัฐกิจ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561oba9a88f39fc0b55c18d73521184ebc2c 17720383 ๑๙๐๘๒๙ 0007

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารและประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  และอาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหนู อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ที่เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป.

oba9a88f39fc0b55c18d73521184ebc2c 17720383 ๑๙๐๘๒๙ 0001
 oba9a88f39fc0b55c18d73521184ebc2c 17720383 ๑๙๐๘๒๙ 0002
oba9a88f39fc0b55c18d73521184ebc2c 17720383 ๑๙๐๘๒๙ 0003 
oba9a88f39fc0b55c18d73521184ebc2c 17720383 ๑๙๐๘๒๙ 0004
oba9a88f39fc0b55c18d73521184ebc2c 17720383 ๑๙๐๘๒๙ 0005
oba9a88f39fc0b55c18d73521184ebc2c 17720383 ๑๙๐๘๒๙ 0006