ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561007

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์เรวดี  คงสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะวิเทศศึกษา  และอาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหนู อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาละยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ที่เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป.

008
001
002
003
004
005
006