ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ฝึกซ้อมย่อย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

002

วันนี้ (2 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ร่วมในพิธีฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในปีนี้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตตรัง ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 913 คน แยกเป็นบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 870 คน มหาบัณฑิต หลักสูตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 5 คน และบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 38 คน โดยบัณฑิตและมหาบัณฑิตจากทั้งสองคณะจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562.

003
001
004
005
006
007
008
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจ PR PSU TRANG