ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561Acc 13

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ที่เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป.

Acc 14
Acc 12
Acc 11
Acc 10
Acc 09 
Acc 08
Acc 07
Acc 06
Acc 05
Acc 04
Acc 03
Acc 02