ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฯ ม.อ.ตรัง ดูงานด้านการบริการและการท่องเที่ยว ภาคใต้ จังหวัดกระบี่-ภูเก็ต002

          เมื่อวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ และอาจารย์สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 กว่า 70 คน เข้าศึกษาดูงานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ตามโครงการทัศนศึกษาด้านการบริการและการท่องเที่ยว (ภาคใต้) ที่จัดโดย สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารของ Boat Lagoon Resort และ Sukko Spa Resort และผู้นำชุมชนบ้านนาตีน ที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา จากการเขาศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป.

004
006
001
003
 005