ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาวิชาศิลปะการแสดงฯ ม.อ.ตรัง จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562

001

          วันนี้ (12 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นักเรียนและคณาจารย์จากเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย กว่า 200 คน ร่วมในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครู ครูนพรัตน์ หวังในธรรม ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย ได้ร่วมในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ด้วย

 

          พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาและเครือข่ายนาฏศิลป์ไทยได้มีโอกาสในการร่วมพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกถึงผู้มีพระคุณที่ทำให้เราสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผู้เข้าร่วมในพิธีจะได้เข้าพิธีครอบครูและร่วมพิธีรับมอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพิธีไหว้ครู อันเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและผู้ร่วมงานทุกคน ให้มีแต่ความสุข ความเจริญสืบไป.

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012