ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561MKT 011

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 กันยายน 2562  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ และอาจารย์ลภัสวัฒน์  ศุภผลกุลนันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ที่เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ภายในวิทยาเขตตรัง เพื่อยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป.

MKT 012
MKT 001
MKT 002
MKT 003
MKT 004
MKT 005
MKT 006
MKT 007
MKT 008
MKT 009
MKT 010