ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ECM 011

              เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (13 กันยายน 2562)  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ และอาจารย์ลภัสวัฒน์  ศุภผลกุลนันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ที่เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ภายในวิทยาเขตตรัง เพื่อยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป.

ECM 012
ECM 001
ECM 002
ECM 003
ECM 004
ECM 005
ECM 006
ECM 007
ECM 008
 ECM 009
ECM 010