ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการMARCO POLO Project ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

001

          เมื่อวันที่ 16 – 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และนางสาวกันติชา โยธารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมในโครงการ Staff and Student Mobility under MARCO POLO Project  ณ Faculty of Business and Accountancy มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซียโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารหลักสูตรบัญชี ส่วน นางสาวกันติชา ได้เข้าร่วมเรียนในรายวิชาต่างๆ รวมถึงการร่วมทำกิจกรรมร่วมกับ Accounting Club.

 

#หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
#บัญชีมอตรัง
#ACC_PSUTRANG
#AIS_PSUTRANG
#AISAISPSUTRANG

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014