ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์ ในระดับ “ดรุณาจารย์”teacher33

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์ ในระดับ “ดรุณาจารย์” (Fellow Teacher)

Nanny2
อาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในระดับดรุณาจารย์ นับตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
Oum2
อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในระดับดรุณาจารย์ นับตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
Bua2

อาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในระดับดรุณาจารย์ นับตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Mah2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในระดับดรุณาจารย์  นับตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

Arm2
ดร.พงศกร พิชยดนย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในระดับดรุณาจารย์ นับตั้งแต่ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
Pratchy2

อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในระดับดรุณาจารย์ นับตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

Tikky2

ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในระดับดรุณาจารย์ นับตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

Nok2

ดร.บุญจิรา มากอ้น ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในระดับดรุณาจารย์ นับตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

d001

อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ่ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในระดับดรุณาจารย์นับตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป