ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ชมรม Young Insurance Society (YIS) ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรม “โครงการยุวชนประกันภัย”

16 4

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม Young Insurance Society (YIS) ร่วมให้การต้อนรับ ท่านสุวิมล แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดตรัง และคณะ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการยุวชนประกันภัย โดยได้ให้ความรู้ด้านการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เน้นการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

โครงการดังกล่าว ชมรม Young Insurance Society (YIS) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทาง คปภ. จังหวัดตรัง อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักรู้ถึงสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป ขอขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้.

16 1
16 2
16 3
16 5
16 6
16 7