ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตร MBA คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ กับบริษัทเอกชนและสถานศึกษาชั้นนำ

mba03

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจกับผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งต่อไป

mba01
mba02
mba04