ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นักศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

p002

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายเอกชัย คงสระ นางสาวกรรณิการ์ แก้วสีสด นักศึกษาสาขาวิชาประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ชั้นปีที่ 3 และนางสาวสุภาพร มะเดโช นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 11 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่าย.

p001
p003
p004
p005
p006
p007