ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขา ICM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงานด้านการผลิตและระบบสารสนเทศฯ ณ บ.แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

001

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ ดร.อรชนก ช่องสมบัติ อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ่ม พร้อมด้วย นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 57 คน เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต และระบบสารสนเทศ ณ บริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษากระบวนการทำงาน เข้าใจปัญหา และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจริง และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปเห็นการทำงาน ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจโดยได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจากทางบริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จำกัด เป็นอย่างดี.

002
003
004
005
006
007