ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

t005

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ และอาจารย์ธนโชคกาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 946-371 Principles of Tour Guide (หลักการมัคคุเทศก์) จำนวน 90 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2562  ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก พะเยา สุโขทัย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดพิษณุโลกอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติจังหวัดสุโขทัยพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง แม่สาย แหล่งรวมสินค้ามากมายหลากชนิด วัดร่องขุ่น สิงค์ปาร์ควัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงรายดอยอินทนนท์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร จังหวัดลำพูนและพระบรมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเป็นมัคคุเทศก์ ได้เรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคกลางและภาคเหนือ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการจัดการการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำความรู้จากห้องเรียนและจากวิทยากรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่งหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก อีกทั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป รวมทั้งให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตได้

t002
t006
t008
t011
t014
t016
t018
t021
t024
t025