ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

รป.บ. ม.สงขลานครินทร์ ตรัง คว้าชนะเลิศ เวทีแสดงวิสัยทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ

002

          วันนี้ (4 พฤษภาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ (รป.บ.)คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร รป.บ. ประกอบด้วย นางสาวฟาอีซ๊ะฮ์ สัจจะเจริญพร นายวุฒิ แก่นเจริญ นายเอกราช พูลพล และนายนฤมล รักการดี ร่วมแข่งขัน ในโครงการการแสดงวิสัยทัศน์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

           ในการเข้าร่วมแข่งขันการแสดงวิสัยทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในครั้งนี้ ทีมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับหัวข้อ การปฏิรูปการเมืองไทย และหัวข้อ สิทธิกับการเลือกตั้งของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

           การแข่งขันการแสดงวิสัยทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างความสนใจการรับรู้ข่าวสารเหตุการณ์โลกปัจจุบันให้แก่ผู้เข้าร่วม ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนิสิต นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมต่อไปในอนาคต.

001
003
004
005
006
008