ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน Exploring Asian in Brunei

002

          เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย นางสาวชณัฏฐ์ชา  กาเดวรโยธินทร์ นายโสภณ  นะวาระหะคุณ นางสาวสุรัญชนา  แซ่เตีย นางสาวซาฟี  แดงนิ่ม และนางสาวนัทยา  ฤทธิ์เลื่อน นักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนจากวิทยาเขตตรัง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ “Exploring Asian in Brunei” กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน Exploring Asian in Brunei จัดขึ้น ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีตัวแทนเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ส่งเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาเขตละ 5 คน

          สำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งนี้ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ เนื้อหาที่นำเสนอประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย อาหาร และการแสดง อาทิ การฟ้อนร่มของภาคเหนือ รำกฤดาภินิหารของภาคกลาง เต้นสาละวันของภาคอีสาน และมโนราห์ของภาคใต้ ซึ่งเป็นที่ประทับใจชาวบรูไนเป็นอย่างมาก ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม ได้แสดงประกอบเพลง Noraniza Idris - Dikir Puteri และการเล่นดนตรีพื้นเมือง

           กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแล้ว ยังมีการทัศนศึกษาไปยังสถานที่ต่างๆของประเทศบรูไน เช่น พระราชวัง Istana Nurul Iman พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มัสยิด Omar Ali Saiffuddien รวมถึงได้กระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนอีกด้วย

004
001
003