นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน Exploring Asian in Brunei

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Friday, 10 August 2018 04:29
Written by Super User
Hits: 158
002

          เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย นางสาวชณัฏฐ์ชา  กาเดวรโยธินทร์ นายโสภณ  นะวาระหะคุณ นางสาวสุรัญชนา  แซ่เตีย นางสาวซาฟี  แดงนิ่ม และนางสาวนัทยา  ฤทธิ์เลื่อน นักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนจากวิทยาเขตตรัง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ “Exploring Asian in Brunei” กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน Exploring Asian in Brunei จัดขึ้น ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีตัวแทนเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ส่งเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาเขตละ 5 คน

          สำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งนี้ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ เนื้อหาที่นำเสนอประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย อาหาร และการแสดง อาทิ การฟ้อนร่มของภาคเหนือ รำกฤดาภินิหารของภาคกลาง เต้นสาละวันของภาคอีสาน และมโนราห์ของภาคใต้ ซึ่งเป็นที่ประทับใจชาวบรูไนเป็นอย่างมาก ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม ได้แสดงประกอบเพลง Noraniza Idris - Dikir Puteri และการเล่นดนตรีพื้นเมือง

           กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแล้ว ยังมีการทัศนศึกษาไปยังสถานที่ต่างๆของประเทศบรูไน เช่น พระราชวัง Istana Nurul Iman พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มัสยิด Omar Ali Saiffuddien รวมถึงได้กระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนอีกด้วย

004
001
003