ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตร บธ.บ. คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงาน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

004

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน และอาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  โดยได้รับการต้อนรับจากตัวแทนสำนักงานฯ เป็นอย่างดี.

006
007
008