หลักสูตร บธ.บ. คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงาน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Monday, 07 May 2018 03:39
Written by Super User
Hits: 79
004

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน และอาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  โดยได้รับการต้อนรับจากตัวแทนสำนักงานฯ เป็นอย่างดี.

006
007
008