คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Friday, 17 August 2018 07:50
Written by Super User
Hits: 219
 001

         วันนี้ (14 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ Site Visit โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหลักสูตรและตัวแทนอาจารย์ในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ.

002
003
004
005
006