ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ001

          วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์เรวดี คงสุวรรณ จากคณะวิเทศศึกษา และ ดร.จุติกา โกศลเหมมณี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ Site Visit โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา และ ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมให้การต้อนรับ.

002
003
004
005
006