คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Wednesday, 29 August 2018 11:26
Written by Wannakorn
Hits: 147001

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ จากคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ Site Visit โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ร่วมให้การต้อนรับ.

002
003
004
005
 007