ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จับมือโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำเสนอผลงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในโครงการ ม.พี่เลี้ยง1

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  พร้อมด้วยครูและตัวแทนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้ไปนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2561 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง หรือ โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

          นางสาววรินจิรา มอบพิจิตร นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 จากโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ กล่าวถึงโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ว่า โครงการนี้ทำให้นักเรียนซึ่งอยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกลได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสอบ O-NET อีกทั้งยังทำให้นักเรียนชั้นอื่นๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นด้วย จึงขอขอบคุณสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและเสริมความมั่นใจให้กับนักเรียน.

2
3