คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Thursday, 30 August 2018 10:44
Written by Wannakorn
Hits: 174002

          วันนี้ (30 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ จากคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ Site Visit โดยมี ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ร่วมให้การต้อนรับ.

003
001
 004