ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว001

          วันนี้ (30 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.รวี รัตนาคม จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ ดร.จุติกา โกศลเหมมณี  จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ Site Visit โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์อภิสรา ตันติสุทธิกุล ประธานหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว และคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ.

003
002 
 004