สาขาวิชาการบัญชี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แนะนำการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Friday, 31 August 2018 08:24
Written by Wannakorn
Hits: 273007

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ห้องเรียน L2222 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแนะนำการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตชั้นปีที่ 1 เพื่อชี้แจงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตร การเลือกแผนการเรียนการฝึกงานและสหกิจศึกษา แผนการเรียนแต่ละภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียนตามแผน เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป้าหมายการเรียนวิชาชีพบัญชีให้ประสบผลสำเร็จ และเทคนิคการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการเรียน และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย.006
001
002
003
004