ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิผลการเรียนและวางแผนการศึกษา นักศึกษา ปี 2003

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ห้องเรียน L2222 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี ร่วมจัดโครงการเพิ่มประสิทธิผลการเรียนและวางแผนการศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตชั้นปีที่ 2 เพื่อติดตามผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ชี้แจงการวางแผนเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือกและแผนการเรียน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการการเรียน และแนะแนวทางการพัฒนาผลการเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการเรียน สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย.

001
002
 004
005