ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร บธ.บ. การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์001

        วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.รวี รัตนาคม จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อาจารย์อาจารี นาโค จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ Site Visit โดยมี ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ

002
003
004
005