ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร รป.บ. การจัดการรัฐกิจ001

              วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ  ดร.จุติกา โกศลเหมมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ Site Visit โดยมี ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดร.อรอุมา สุพัฒนกุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ร่วมให้การต้อนรับ.

002
003
004
005