ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ต้อนรับคณะครู – นักเรียน โรงเรียนกิตติวิทย์ บ้านพรุ

001

          วันนี้ (4 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จำนวน 24 คน ที่ขอเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  และขอคำแนะนำด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีคุณนงลักษณ์ เกตุบุตร นักวิชาการศึกษา สังกัดงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ได้แนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตตรัง และขั้นตอนการสอบเข้าในระบบ TCAS  ให้แก่นักเรียนที่มารับฟัง และได้มีการร่วมทำกิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่ และภายหลังจากการรับฟังคำแนะแนวหลักสูตรแล้ว ก็ได้พานักเรียน เดินเยี่ยมชมอาคารเรียนรวม 1 อาคารเรียนรวม 2 รวมทั้ง หอสมุดวิทยาเขตตรังด้วย. 

002
003
004
006
007
008