ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx004

***** วันนี้ (7 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะผู้บริหาร และบุคลากรประจำคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการ เข้าประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.บรรจง วิทยวีรศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพาณิชยศาสต์และการจัดการ.

001
002 
003