ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและเครือข่าย ให้ความรู้กับเครือข่ายเกษตรกร จ.ตรัง

001

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคุณพีระพล เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นายภาคภูมิ ศรีทองนวล วิศวกรที่ปรึกษา และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ร่วมจัดประชุมเครือข่าย และกิจกรรมอบรมความรู้ หัวข้อการตลาดยุคใหม่สำหรับธุรกิจยางพารา และหัวข้อเทคโนโลยี IT 4.0 ให้กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกร จังหวัดตรัง รวม 70 ราย ซึ่งได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากตัวแทนสหกรณ์กองทุนสวนยางผู้ผลิตยางแผ่นรมควัน.

002
003
004