สาขา รปศ. ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เชิญวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Friday, 26 October 2018 01:31
Written by Wannakorn
Hits: 148
43620168 281667019123847 5003941060833968128 n

          วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณสิทธิ หลีกภัย เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” ตามโครงการ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ” จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ)  โดยมี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)  ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมรับฟัง

           โครงการ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ”จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ ให้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมรับฟัง สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในวางราชการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์โดยตรง และเพื่อเป็นการบ่มเพาะให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม.

43695510 1115595765259217 1390611742161108992 n
44745971 575256712929847 734333274679148544 n
44757158 986323018228929 6463688663925522432 n
44760761 1934390716862533 7228870210495709184 n