ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561

005

           เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมและ Workshop ระดมความคิด เรื่อง “บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” รวมทั้งร่วมสรุปบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะกรรมการส่งเสริมฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย.

001
002
003
004
006