ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดตรัง หารือ ม.อ.ตรัง วางโครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ฯ

001

           วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และอาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ คุณกันต์พสิษฐ์ ดำรงค์สิทธินนประธานชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดตรัง และคณะ ที่เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการ “อรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค” โดยโครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการที่สอดรับกับความต้องการของมัคคุเทศก์โดยเฉพาะ เพราะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการทำใบอนุญาตมัคคุเทศก์ได้ ตามระเบียบของกรมการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือดังกล่าวจะดำเนินการในเร็วๆ นี้. 

002
003
004
005
006