ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรม “ผู้บริหารพบปะบุคลาการสายวิชาการ”

001

           วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พบปะบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรับทราบการดำเนินงานของวิทยาเขตตรัง โดยมีอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง.

002
003
004