คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “PSU TPSF Sharing”

Category: กิจกรรมคณะ
Published: Thursday, 03 January 2019 09:56
Written by Wannakorn
Hits: 134003

          วันนี้ (3 มกราคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “PSU TPSF Sharing” เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและประบวนการดำเนินการของระบบ PSU TPSF สามารถเตรียมความพร้อมและได้ทราบแนวทางในการยื่นขอรับการประเมิน PSU TPSF ได้เรียนรู้ ถึงเทคนิคและรูปแบบวิธีการการเขียนเอกสาร เพื่อยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ในคณะฯ โดยมีอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม.

001
002
004