ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง จับมือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดอบรมหลักสูตรเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

001

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ วิทยาเขตตรัง ตัวแทนผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ คุณศรีจิตร เขมิยาทร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตรัง ที่เข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตรัง จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

           อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเผยว่า ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ได้เข้ามาพูดคุยความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือการจัดอบรมดังกล่าว ต่อเนื่องจากเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ที่ทางชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดตรัง ได้เคยมาหารือไว้แล้วครั้งหนึ่ง โดยความคืบหน้าล่าสุด ทราบว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรัง ได้ประสานไปยังกรมการท่องเที่ยว ถึงกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงบัตรเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคแล้ว จึงมาพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง เพื่อยืนยันในการจัดโครงการ โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2562.

002
003
004
005