ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จรรยาบรรณทางวิชาการ : พลังความดี พลังเชิงบวก"

DSC 9426
         วันนี้ (26 มิถุนายน 2561) ที่ ห้องประชุม 3301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กว่า 50 คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จรรยาบรรณทางวิชาการ : พลังความดี พลังเชิงบวก” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้.
DSC 9419
DSC 9423
DSC 9424
DSC 9428
DSC 9433