ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

Category: กิจกรรมนักศึกษา
Published: Thursday, 23 August 2018 07:07
Written by Wannakorn
Hits: 169
005

          วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) เวลา 08.00 น. ห้องเรียน L1224  อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เชิดชูครู “น้อมกราบก้มพนมกร บูชาครู” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขตตรัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาจากทุกระดับชั้น  เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยในพิธีได้มีการอ่านบทกลอนที่ชนะการประกวดในหัวข้อ “น้อมกราบก้มพนมกร บูชาครู” จากผลงานของ นางสาวอวยพร โกมลตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ การมอบพานไหว้ครูให้แก่ตัวแทนครู  โดยเริ่มจากสภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา นักศึกษารุ่นปัจฉิมศิษย์ ตติยศิษย์ ทุติยศิษย์ ปฐมศิษย์ การมอบดอกไม้ให้ครูจากตัวแทนนักศึกษามุสลิมและคริสต์ เพื่อแสดงมุทิตาจิต

          นอกจากนั้น รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป  จำนวน 93 คน และการประกวดพานไหว้ครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ โดยให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีเป็นผู้ร่วมตัดสิน โดยผลปรากฏว่า ผลงานการประกวดพานไหวครู้ประเภทผลงานสร้างสรรค์ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรม คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รับเงินรางวัล มูลค่า 1,000 บาท รองชนะเลิศ ได้แก่สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับรางวัลมูค่า 500 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 รับรางวัลมูลค่า 300 บาท

          ส่วนพานไหว้ครูประเภทสวยงาม ชนะเลิศได้แก่สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ชั้นปีที่ 3 รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท รองชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาการตลาด  ชั้นปีที่ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 รับเงินรางวัล มูลค่า 300 บาท.

001
002
003
004
006
007