ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง สอนทักษะการช่วยชีวิตคน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

024

วันนี้ (10 กันยายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เผยถึงการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 1/2561ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 942-102 ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life Support) ว่า วิชานี้เป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ที่เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ที่มักพบบ่อยในปัจจุบัน จึงต้องการที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มีทักษะ มีความรู้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกวิธี โดยในภาคการศึกษานี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ รวมกว่า 300 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง  ออกเป็น 4 กลุ่มย่อย และได้เริ่มฝึกไปแล้ว 2 รอบ คือเมื่อวันที่ 8-9 กันยายน ที่ผ่านมา และจะจัดอีกครั้งในวันที่ 15-16 กันยายน 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ให้ความรู้แก่นักศึกษา

อาจารย์ทวีศักดิ์ กล่าวว่า รายวิชา ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นการมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างประโยชน์ต่อตนเองกับสังคม สามารถปฏิบัติทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บให้มีโอกาสรอดกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งรายวิชาดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก และจะจัดอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทุกคน สามารถมีความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้จริง.

006
007
015
016
018
020