ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง นำ นักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

002

           วันนี้ (11 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย นายชา ลีท งวน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง นายลน ตอง ลี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และนางสาวลี ฟา เลิง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักเรียนทุนพระราชทานฯ จากราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา.

001